Školská rada

Členové školské rady ZŠ nám. Míru NB, funkční období 19. 2. 2015 – 18. 2. 2018

Jméno Důvod Email Telefon
Viktor Novotný zřizovatel viktor@ajetoglass.com 739206880
Romana Karbanová zřizovatel omana-karb@centrum.cz 731469238
Václav Macela zřizovatel vaclav.macela@seznam.cz 604828412
Zdeňka Švecová pedagog zdenasvecova@seznam.cz 702457726
Dana Dlasková pedagog dana.dlaskova@seznam.cz 606848154
Jakub Ujka pedagog ujka@zsnamseti.cz 777072828
Petra Bohuňková rodič bruchnicka@centrum.cz 731755329
Kateřina Vosáhlová rodič katka.vosahlova@email.cz 606940434
Ilona Bažíková rodič ibazikova@seznam.cz 723679571

Zápisy z jednání školské rady

3/2015

Jednací řád

Jednací řád školské rady zřízené při Základní škole Nový Bor, nám. Míru 128, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace

 

Článek I. Úvodní ustanovení

Jednací řád školské rady upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

 

Článek II. Pravomoci školské rady

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Článek III. Svolání jednání školské rady

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady. Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Předloží-li ředitel školy radě dokumenty podle §168 školského zákona (výroční zprávu, školní řád či pravidla pro hodnocení výsledků žáků), bude jednání svoláno do 1 měsíce.

Pozvánku na zasedání obdrží členové školské rady a pozvané osoby emailem nejméně 14 dní před termínem zasedání. Organizační a technické zabezpečení zasedání školské rady a ukládání dokumentace školské rady zajišťuje ředitel školy.

 

Článek IV. Příprava jednání školské rady

Přípravu jednání organizuje předseda školské rady, popřípadě pověřený zástupce. Vychází při tom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ostatních členů školské rady, ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání školské rady zajišťuje předseda a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Návrhy, připomínky, podněty pro jednání nebo dotazy mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti nebo pedagogičtí pracovníci školy podávat písemně prostřednictvím členů školské rady.

Každý člen školské rady a ředitel školy jsou oprávněni navrhnout doplnění programu. Pokud se členové školské rady nedohodnou na zařazení dalšího bodu programu, rozhodnou o návrhu hlasováním.

 

Článek V. Účast na jednání školské rady

Zasedání školské rady jsou neveřejná. Účast všech členů školské rady na jednání je povinná. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen se jednání zúčastnit na vyzvání předsedy. Neúčast se omlouvá předsedovi rady. V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů určí předseda školské rady náhradní termín jednání.

 

Článek VI. Průběh jednání školské rady

Zasedání řídí předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti pověřený zástupce. Školská rada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. V úvodu zasedání školská rada ověří poslední zápis, zkontroluje plnění dříve přijatých úkolů a projedná aktuální informace jednotlivých členů školské rady a přizvaných osob. V dalším průběhu se projednávají témata a podklady, které jsou součástí schváleného programu.

Hlasování člena při zasedání školské rady je nezastupitelné. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu školské rady. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Článek VII. Zápis ze zasedání školské rady

Ze zasedání se pořizuje písemný zápis do sedmi dnů po schůzi. Zápis včetně usnesení vyhotovuje určený zapisovatel. Zápis obsahuje pořadové číslo zasedání, datum, účast členů školské rady a pozvaných hostů, program zasedání, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Pokud o to některý člen školské rady požádá, jev zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.

Zápis obdrží mailem všichni členové školské rady, ředitel školy a zřizovatel prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu MÚ Nový Bor. Škola zajistí zveřejnění zápisu na svém webu.

 

Článek VIII. Účinnost jednacího řádu

Tento jednací řád byl schválen nadpoloviční většinou členů školské rady dne 19. 2. 2015.

 

……………………………..

předseda školské rady