Výchovné poradenství

Na naší škole působí dva výchovní poradci. Na I.stupni Mgr. L. Jurczaková a na II.stupni Mgr. K. Mašková. Jsou prvním poradenským subjektem, na který se mohou učitelé,rodiče i sami žáci v případě problémů obrátit.

Konzultační hodiny: po dohodě na tel. č. 487 722 010

Informace vycházejícím žákům

Výsledky pololetní klasifikace už znáte, takže nyní už nic nebrání podávání přihlášek ke studiu na středních školách.
Přihláška musí být podána na danou střední školu do 15. 3. 2015 (donést osobně nebo poslat poštou).

Obecná doporučení:
- rozhodně využijte možnosti podat přihlášku na 2 různé školy
- přihláška ke studiu pro školní rok 2015/2016 je pro obě školy stejná
- kde to v rámci sdruženého přijímacího řízení umožňují (využijte možnosti uvést více oborů – s jasným pořadím)
- na přihlášku napište co nejvíce aktivních kontaktů – využijí se pro případná doplnění nebo opravy
- přihlášku vyplňte co nejpečlivěji
- pokud má škola ještě DOD (den otevřených dveří), neváhejte ji před odevzdáním přihlášky navštívit

Ve středu 22. 4. a ve čtvrtek 23. 4. 2015 proběhnou přijímací zkoušky na SŠ v Libereckém kraji.
Pilotní ověřování ( jiné kraje) –  proběhnou přijímací zkoušky ve středu 15. 4. 2014.

Ještě stále je čas si shromažďovat informace o školách. Informace o oborech a kritériích byste měli nalézt na webu zřizovatele.

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIHLÁŠKY

V prvním kole je možno podat 2 přihlášky ke studiu, za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídá uchazeč  nebo jeho zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba). Přihlášku s dalšími požadovanými doklady, např. vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, nutno podat řediteli vybrané střední školy ve stanoveném termínu. Přihlášky tiskne škola, předem obdržíte „přihlášku nanečisto,“ kde vyplníte dané náležitosti.

do 30. listopadu 2014

umělecké obory v konzervatořiobory s talentovou zkouškou, a to

ve skupině oborů 82 Umění a užité umění

obor Gymnázium se sportovní přípravou

do 15. března 2015

      všechny ostatní obory

Odkazy:

INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Zápisový lístek

INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:

Do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů na webových stránkách příslušné školy a v prostorách SŠ. Je třeba si toto individuálně ohlídat. Zveřejněním seznamu začíná běžet lhůta pro odvolání a odevzdání zápisového lístku. Do tří pracovních dnů je možné se proti nepřijetí odvolat.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané SŠ slouží zápisový lístek, který musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek je k vyzvednutí u výchovné poradkyně.

Žák nahlásí výchovné poradkyni školu a obor, kde v září 2015 začne studovat.

 Vyplnění zápisového lístku: Vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem název školy, kód a název oboru vzdělání, datum, podpis zákonného zástupce a podpis uchazeče. Ostatní části zůstanou nevyplněné.

Odvolání proti nepřijetí – vzor

                                           Datum

 

Název školy
a její adresa     

 (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)

 

Odvolání proti nepřijetí ke studiu 

Odvolávám se proti  rozhodnutí o nepřijetí mého syna /dcery  (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).

(Takto  formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které  je odvolání podáváno, např: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem…apod.)

 

 

podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

                                     

                                      jméno zákonného zástupce nezletilého žáka

 

 

Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno

Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.

———————————————————————————————————-

Výchovné poradenství

Poradci plní především následující úkoly:

 • řeší prospěchové, kázeňské, rodinné a zdravotní problémy vyplývající z klasifikačních porad nebo na základě podnětu třídního učitele
 • fungují jako poradci žáků v případě vztahových, citových či rodinných problémů a zprostředkovávají další odbornou pomoc (pedagogicko-psychologické vyšetření, konzultaci s psychologem, návštěva u psychologa, sexuologa nebo psychiatra, radu u právníka nebo sociálního pracovníka apod.)
 • vyřizují dotazy rodičů,na požádání jim poskytují rady ohledně výchovy v rodině
 • pomáhají absolventům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci
 • provádí diagnostiku žáků
 • řídí činnost dyslektických ambulancí na škole,spolupracují s učiteli, kteří provádějí nápravu,sledují změny a pokroky u integrovaných žáků (tj. těch žáků,kteří by v důsledku závažnosti své poruchy měli navštěvovat speciální školu nebo specializovanou třídu)
 • pomáhají organizovat školní vzdělávací akce

Je samozřejmé, že výchovný poradce může značně ovlivnit celkové řešení žákova problému. Je na něm, aby citlivě zvážil všechny okolnosti a podle potřeby žáka kontaktoval s adekvátními odborníky v poradenských a terapeutických zařízeních. Stejně tak se mohou rodiče s důvěrou obrátit na specializovaného pedagoga naší školy - Z. Švecovou nebo na třídní učitele, případně vedení školy. Všichni se budou i nadále snažit vytvářet vhodné podmínky pro výuku a výchovu Vašich dětí.

Záškoláctví

Omluvenka

Pokud vaše dítě onemocnělo a vy je potřebujete omluvit třídnímu učiteli,

můžete do školy zatelefonovat na telefonní číslo 487 722 010 nebo třídnímu učiteli.

Nutná je omluva do 72 hodin.

Upozornění:

 • Je nutné zapsat dobu a důvod nepřítomnosti do žákovské knížky a podepsat (případně nechat potvrdit lékařem).
 • Stále platí, že pokud potřebujete omluvit nepřítomnost dítěte např. z rodinných důvodů, musíte problém předem projednat s třídním učitelem nebo s ředitelstvím školy (při nepřítomnosti delší než tři dny)

Má vaše dítě poruchu učení? Tak nevěšte hlavu!

Formy péče o dyslektiky, způsoby nápravy SPU

V současné době existuje již celá řada forem umožňující s dyslektiky pracovat na kompenzaci jejich obtíží. Jedná se o způsoby odstraňování či alespoň z mírnění poruchy ve trojím smyslu, a to pedagogickém, psychologickém a sociálním.

Aby měly nápravné postupy náležitou účinnost, musí mít určitý řád a musí být při nich dodržována jistá strategie. Jsou doporučovány tyto zásady, které se při provádění dyslektických nácviků osvědčují:

1. vyjít z celkové analýzy případu dítěte a z co nejpřesněji provedené diagnostiky, jak psychologické, tak speciálně pedagogické

2. nechat dítě zažít pocit úspěšnosti hned při první hodině prováděné reedukace

3. postupovat po malých krocích, snažit se pracovat na základě multisenzoriálního přístupu (zapojení co nejvíce smyslů do nápravy), v atmosféře klidu a bezpečí

4. reedukace zahájit vždy raději na nižší úrovni náročnosti, postupně požadavky zvyšovat, než naopak (zásada postupování po malých krocích)

5. snažit se o zautomatizování schopností

6. dodržovat obsahové struktury jednotlivých sezení

7. dodávat dítěti sebedůvěru

8. snažit se o vyloučení rušivých podnětů pro práci

9. reedukaci provádět pravidelně a dlouhodobě

10. pravidelně informovat rodiče o výsledcích jednotlivých sezení a zapojit je aktivně do práce s dítětem

Mezi základní formy řadíme:

 • Reedukace prováděné učitelem českého jazyka v rámci výuky v běžné třídě ZŠ. Tato forma postačuje poměrně dobře dětem s lehčím stupněm SPU za předpokladu, že dochází k dobré spolupráci mezi učitelem, rodičem a žákem.
 • Reedukace uskutečňovaná speciálním pedagogem v průběhu výuky běžné hodiny českého jazyka. Tato forma se realizuje na školách s více paralelními třídami, kdy v rozvrhu je výuka českého jazyka ve třídách souběžné. Speciální pedagog – češtinář či češtinář – absolvent kurzu pro výuku žáků s SPU pak z těchto tříd shromažďuje
 • dyslektiky a vyučuje je zvlášť za pomocí potřebných speciálních metodik. Forma je vhodná pro těžší stupeň SPU..
 • Reedukace prováděné ve speciálních hodinách nápravy SPU, zřízených na běžné ZŠ. Nápravu vede speciální pedagog či pedagog – absolvent kurzu specifických poruch učení většinou po vyučování nebo před ním. Nemělo by se jednat o běžné doučování , ale o práci speciálně-pedagogickými metodami, při jejichž důsledném dodržování a ve spolupráci s rodiči dochází ke zlepšení obtíží dítěte. Tato forma je nejpoužívanější u dětí integrovaných do běžných tříd ZŠ.
 • Reedukace individuální nebo skupinová prováděná v rámci ambulantní nápravy v pedagogicko-psychologické poradně. Speciální pedagog provádí reedukaci za přítomnosti rodičů a zaměřuje se – kromě přímé práce se žákem – na odborné vedení rodiče, který s dítětem stejným způsobem doporučená cvičení pravidelně realizuje v domácím prostředí.
 • Reedukace prováděná v rámci specializované třídy (dyslektické třídy) zřízené na běžné základní škole či na speciální škole pro děti s SPU. Reedukace zde bývá velice intenzivní a prolíná celým vyučováním. Tuto formu lze doporučit pro žáky s těžkým stupněm specifické vývojové poruchy učení. Vhodná je též pro žáky se skony k neurotickým projevům a dalším emocionálním poruchám, zvýrazněným vlivem tlaku na výkon v běžné základní škole.

V literatuře se uvádí ještě jedna základní forma péče – reedukace realizovaná v dětských psychiatrických léčebnách při velmi těžkém stupni SPU kombinovaném s dalšími obtížemi, vyžadujícími zákrok psychiatra. Aktuálně se nyní téměř nerealizuje.

Kromě těchto základních forem péče se v posledních letech stále více objevují další varianty.

 • Reedukace přímo ve škole, prováděná ambulantně pracovníkem PPP, většinou po vyučování
 • Reedukace prováděná ve zdravotnictví, většinou na logopedických pracovištích, při psychiatrických odděleních
 • Reedukace prováděná ve speciálně-pedagogických centrech
 • Reedukace v rámci Dys-centra, Dys-klubu apod. Tato zařízení sdružují rodiče a přátel dys-dětí a mimo jiné se zabývají reedukacemi obtíží dyslektiků
 • Vícedenní pobyty a tábory pro děti s SPU. Program těchto většinou letních aktivit je shodný s běžným táborovým. Hravou formou se prolínají reedukace SPU, psychorelaxační cvičení, jóga, arteterapie, relaxační plavání, hippoterapie apod.

Obecné možnosti úlev a tolerancí pro žáky s SPU ve všech předmětech
Možnosti úlev a tolerancí pro integrované žáky s SPU do kolektivu běžné třídy napomáhají dyslektiků lépe se vyrovnat s jejich obtížemi či dokonce tyto obtíže minimalizovat. Jsou zde uvedeny ty formy tolerancí, které dětem nejvíce pomohou, pravdou však je, že každému dyslektikovi, dysgrafikovi, dysortografikovi či dyskalkulikovi vyhovuje něco jiného. Z níže uvedených možností si může pedagog vybrat to, co je žádoucí pro jeho žáky, ale může použít i mnoho dalších způsobů tolerance. Mezi možnosti úlev a tolerancí řadíme:

Žák s diagnózou dyslexie

 • Nevyvolávat žáka k dlouhému hlasitému čtení před třídou
 • Nedávat číst žákovi před třídou náročný text, těžká slova
 • Za domácí úkol ukládat pouze přiměřenou část textu, vhodné číst článek po částech nebo část dítě a část rodič = střídavé čtení
 • Tolerovat pomalé tempo při čtení
 • Využívat korekčních pomůcek (dyslektické okénko, záložku, apod.)
 • Vést ke správné technice čtení, odbourávat tzv. „dvojí“ čtení, tolerovat slabikování (i ve vyšších ročnících – u slov dlouhých, obtížných a cizích)
 • Cvičit rychlou orientaci v textu (postřeh) pomocí her a soutěží
 • Před vlastním čtením vybrat z textu obtížná slova a procvičit jejich čtení
 • U starších dětí je vhodné nechat dítěti přečíst úsek potichu pro sebe (podtrhne slova, která jsou pro něj problematická a nacvičí si je předem)
 • Vést dítě k tomu, aby si chybu samo našlo a opravilo (čtení na pozor: dítě čte, pokud udělá chybu, dospělý řekne pozor nebo písmeno apod., nepoužívat slova negativní: zase chyba, špatně)
 • Vhodný výběr textu (větší písmenka), kontury písmen, ilustrace jednodušší, méně textu na stránce, hodně členěné do odstavců
 • Opisy a přepisy dávat jen krátké
 • Nenutit dítě, aby za každou cenu napsalo vše
 • Umožnit dítěti tiché (polohlasné) předříkávání – autodiktát
 • Nechat dostatek času na kontrolu
 • Slohová cvičení nejsou příliš vhodná, dítě si po sobě nedokáže správně přečíst a opravit
 • Tolerance v geometrii – má potíže s prostorovou orientací, též v zeměpise
 • Preferovat ústní zkoušení
 • Např. v matematice zkontrolovat pochopení úkolu – slovní úlohy, nehodnotit chyby vzniklé z nedokonalého přečtení textu
 • V cizích jazycích má dítě potíže se čtením textu a s učením se jazyka touto cestou (např. čtení slovíček), vhodné co nejvíce názoru a co nejvíce konkretizovat, vhodné jazyk často a opakované poslouchat, zařazovat říkadla, básničky, písničky, hádanky
 • Preferovat ústní zkoušení při výuce cizích jazyků preferovat sluchovou cestu, ústní ovládání slovní zásoby a základních frází
 • V ostatních předmětech preferovat ústní zkoušení, při písemném projevu pouze krátká odpověď Žák s diagnózou dysgrafie
 • Dbát na správné sezení při psaní, správné držení pera
 • Používat vhodné psací náčiní (násadky, trojhranný program)
 • Tolerovat nekvalitní písmo, nedokonalost tvarů a směr písmen
 • Využívat pomocných linek, podložku na sklon písma
 • Zařazovat podle potřeby uvolňovací cviky (před i během psaní), doporučit i rodičům při domácí přípravě
 • Uvolňovací cviky u těchto dětí klidně až na 2. stupeň
 • Ocenit snahu, chválit, nespěchat, nechávat dostatek času na psaní i kontrolu
 • Nemusí psát vše, píše jen to nejdůležitější
 • Psát znaménka hned (ne napsat celé slovo a potom doplňovat znaménka, písmo přerušit)
 • Nenechávat zbytečně dlouho přepisovat – písmo se horší, dítě je unavené
 • Nenutit k dlouhému každodennímu dopisování toho, co nestihly, nechat napsat jen to nejdůležitější
 • Nenutit psát cvičení „nanečisto“
 • Nenechávat dlouho psát – lepší testy, doplňovačky
 • Brát v úvahu sekundární projevy – únavu (soustředí se hlavně na psaní)
 • Opis a přepis také minimalizovat
 • V ostatních předmětech preferovat ústní zkoušení, při písemném projevu pouze krátká odpověď
 • Nenechávat psát dlouhé zápisky v naukových předmětech
 • Nehodnotit chyby v písemném projevu, ale pouze obsahovou správnost
 • V matematice dávat pozor na záměny číslic tvarově podobných (6-9, 3-8), pozor na posun číslic při písemném sčítání a odčítání
 • V geometrii s tolerancí hodnotit nižší kvalitu rýsování
 • Stejné potíže potom také v hodinách Vv, Pv
 • Tolerovat sníženou kvalitu písma při zápiscích v ostatních předmětech (zejména na 2. stupni)

Žák s diagnózou dysortografie

 • Největší potíže v psaní diktátů (opis a přepis zvládá lépe, chybuje ale také)
 • Diktáty psát má (nehodnotit nebo hodnocení zmírnit – hodnotit známkou, pokud se diktát dítěti povede), raději ověřit jevy ústně nebo vzít diktát, kde chybovalo a ústně se na dané jevy zeptat
 • U těžších forem dysortografie by se diktát neměl psát vůbec
 • Jiné formy diktátu: – doplňovačka (na papír, folii nebo diktát napsaný zezadu na tabuli, dítě doplňuje – vhodné spojit s kontrolou celé třídy)
 • - vynechání jedné věty (má čas na dokončení a kontrolu)
 • - psaní pouze poloviny diktátu (ostatní píší, žák kontroluje)
 • v diktátech hodnotit pouze, co stačilo napsat
 • při diktátech nechat k dispozici dyslektickou tabulku
 • vhodné diktáty předem procvičit (např. jako DÚ) nebo před psaním diktátu procvičit klíčová slova
 • při společné ústní kontrole dát dítěti prostor na ověření jeho pravopisných znalostí a pravidel
 • u vyšších ročníků brát zřetel na obtíže se sluchovou diferenciací slabik di-ti-ni, dy-ty-ny (správnost psaní i/y ve slovech podle vzorů – pán- páni-pány, hrady, ženy, kosti, mladý-mladí, jarní)
 • nevhodné jsou desetiminutovky
 • vhodné korekční pomůcky – tabulky, abecedy, dyslektické, dysortografické tabulky, bzučák, tvrdé a měkké kostky, pravopisné přehledy apod.
 • preferovat ústní zkoušení, závěrečnou klasifikaci – podle ústního zkoušení
 • těžší dysortografik chybuje i v přepisu a opisu
 • v cizích jazycích chybují v písemném projevu (potíže slova, která se jinak vyslovují a jinak píší)
 • v matematice mají potíže s diktáty čísel, při desetiminutovkách
 • v ostatních předmětech preferovat ústní zkoušení, při písemném projevu pouze krátká odpověď
 • nenechávat psát dlouhé zápisy v naukových předmětech
 • nehodnotit chyby v písemném projevu, ale pouze obsahovou správnou odpovědi

Žák s diagnózou dyskalkulie

 • používat korekčních pomůcek
 • rozvoj sluchového rozlišování, sluchové paměti, porozumění slyšenému (pochopení výkladu¨
 • rozvoj zrakového rozlišování, zrakové paměti
 • procvičovat pravolevou orientaci
 • při fixaci číslic pracovat s názorem
 • cvičení orientace (číselná řada, číselné úsečky, matematické pojmy – vpředu, vzadu, větší, menší)
 • cvičit posloupnost číslic pomocí her (např. raketa startuje …)
 • nácvik čtení číslic – použití karet, textilních tvarů, skládací abecedy (multisenzorický přístup – hmat, sluch, zrak)
 • využívat hmatu při poznávání číslic
 • numerické operace cvičit s názorem – prsty, kostky, počítadlo, knoflíky …
 • rozklad čísel manipulačně (tabulky v barevném provedení, které stříháme na skládanky)
 • využití kapesní kalkulátorů, výpočetní techniky
 • kroužkování či podtrhávání opakujících se číslic
 • čtení jednoduchých příkladů, slovních úloh vždy s kontrolu a opravami chybně přečtených slov
 • nácvik obtížných slov z úlohy před vlastním čtením slovní úlohy
 • respektování osobního tempa
 • kontrola pochopení zadaného úkolu
 • vytvoření jednoduchého systému řešení určitých druhů úloh, který lze často aplikovat
 • používání tabulek a přehledů zejména při převodech jednotek, násobků
 • hodnotit nejen konečný výsledek, ale i jednotlivé kroky

Tolerance v hodnocení u dyslexie

 • nesrovnávat s výkonem ostatních žáků ani s ostatními dětmi s diagnózou dyslexie
 • neupozorňovat na chyby ve čteném textu s emocionálním podtextem
 • tolerovat a nehodnotit specifické chyby:
 • - vynechání, přidání, záměnu hlásek, slabik
 • - nesprávné měkčení slabik di, ti, ni /dy, ty, ny
 • - nesprávné čtení délky samohlásek
 • - nesprávné čtení diakritických znamének (háčky- vynechání, přidání)
 • - domýšlení koncovek
 • - monotónní trhané čtení bez intonace

Tolerance v hodnocení u dysgrafie

 • v sešitech nehodnotíme negativně úpravu (pozitivně hodnotíme zdařile napsaný grafém, slovo, větu, řádek …- dle hloubky obtíží a věku žáků)
 • povolit zmizík., či jiné korekční prostředky
 • tolerovat a nehodnotit specifické chyby:
 • - nedodržování tvarů písma
 • - nedodržování sklonu písma
 • - nedodržování písma na řádku
 • - obtíže v osvojování a rychlosti výbavnosti grafémů
 • - nesprávné navazování jednotlivých grafémů
 • - nízká úprava napsaného textu
 • - záměny tvarově podobných písmen (psací a-o, m-n-u, r-z, l-k-h, S-L-Z)

Tolerance v hodnocení u dysortografie

 • nehodnotit specifické projevy:
 • - vynechávky, přesmyčky, přidání písmen, slabik
 • - psaní slov dohromady
 • - vynechávky, či špatná umístění diakritických znamének
 • - záměny hlásek zvukově podobných p-b,…, sykavky…
 •  - komolení slov v důsledku artikulační neobratnosti či specifických asimilací

Hodnocení žáků s poruchami učení mohou velmi významně ovlivnit jejich další vývoj. V hodnocení je nutné změnit přístup vyučujícího tak, aby se zaměřil na pozitivní krok žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. Soustavné klasifikování nedostatečnou působí spíše jako negativní motivace, nevede k jeho zlepšení, ale ke ztrátě zájmu o výuku, Na druhé straně snadno získané dobré známky bez snahy a úsilí postrádají hodnotu nejen motivační, ale i informační.

Šikana

Informace pro žáky

Strkáním hlavy do písku se svých potíží nezbavíš !
TRÁPÍŠ SE KVŮLI ŠIKANĚ?

O šikaně mluvíme, jestliže jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje jiným.
Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí.
Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

CHYBA:

 • Není v tobě, ale často ve špatných vztazích celé třídy.
 • Ostatní jsou k tvému trápení lhostejní, nebo mají strach se tě zastat, nebo se dokonce zlomyslně na tvém neštěstí přiživují.

PAMATUJ:

 • Nikdo nemá právo ti ubližovat!
 • Strach obrátit se o pomoc /dospělí mi nebudou věřit, děti se mi pomstí apod./ je častý a pochopitelný, ale bohužel všechno ještě zhoršuje.

OBRAŤ SE:

 • Na rodiče, výchovného poradce nebo učitele, ke kterému máš důvěru a svěř se. Je povinností nás dospělých tento problém řešit. Jedná-li se o opakované potíže, tak na ně většinou děti samy nestačí a často dochází k jejich zhoršování.

ŠIKANOVÁNÍ: Co mohou dělat rodiče?

Co je to šikanování?

Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližují druhým.

V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a „testíků“ (strkání, nadávání, schovávání věcí…), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí).

Následky šikanování
Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Utrpení dětí je nepředstavitelné a jeho následky na těle i na duši mohou nést po celý svůj život.

Jak dítě zachránit?
Rodičům doporučujeme využít alternativní postup, který reaguje podle toho, jak je konkrétní škola připravena šikanování řešit. Předpokladem, abyste to zvládli, je přečtení literatury pro rodiče /viz bod Co číst/.

Koho kontaktovat
Obrátit se můžete především na pedagogicko – psychologickou poradnu, která má školu na starost. Podle příslušného obvodu ji najdete v telefonním seznamu.

Linky důvěry

Linka bezpečí Praha    800 155 555   lb@linkabezpeci.cz

Linka vzkaz domů         800 111 113

PPP Česká Lípa          487 521 673